انجام پایان نامه مدیریت
تحلیل اطلاعات

یکی از مهم ترین مراحل در انجام پایان نامه های مدیریت استفاده از روش های نوین و نرم افزارهای جدید در اجرای تحقیقات می باشد. به همین منظور تحقیقات در دو بخش کمی و کیفی ارائه شده است که می تواند مورد بررسی قرار گیرد. بعد از جمع اوری اطلاعات در این مرحله از انجام پایان نامه نوبت به تحلیل اطلاعات می باشد. برای تحلیل اطلاعات در جایگاه نخست باید پایایی و روایی ابزار تحقیق مورد بررسی قرار گیرد و بعد از این مرحله می توان با ورود اطلاعات به نرم افزار به تجزیه و تحلیل آن بپردازیم. در این مرحله بر اساس فرضیه های ارائه شده در پروپوزال در نهایت می توان فرضیات را با روش های آماری تجزیه و تحلیل نمود و نتایج تحقیق را ارائه نمود. برای مشاوره در زمینه انجام پایان نامه مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات با مشاوران ما تماس بگیرید. شما می توانید جدید ترین موضوعات مدیریتی روز دنیا را با استفاده از جدید ترین روش های آماری از طریق مشاورین ما انجام دهید. برای انجام پایان نامه های مدیریت می توانید با ما در تماس باشید. همچنین پایان نامه ما از جدید ترین موضوعات روز مدیریتی و علوم انسانی اقتباس می شود.

02188271092

09120324838

ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ درون ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﺑﺮون ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه را از ﺳـﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻣﻌﻘـﻮﻟﻲ را ﺑـﺮاي ﺻـاﺣﺒﺎن ﺳـﻬﺎم و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ  ﮔﺮوه های ذﻳﻨﻔﻊ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲنماید ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﻮد ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﺪه و مکانیزم ارزش آفرینی لحاظ خواهد شد. حاکمیت شرکتی ساختاری فراهم می‌آورد که از آن طریق اهداف شرکت تنظیم، و ابزار نیل به اهداف تعریف، و روش‌های نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف وحقوق همه ذینفعان شرکت هاست. حاکمیت شرکتی، مجموعه روابطی بین سهامداران، مدیران وحسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء واجرای درست مصوبات مجمع وجلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه­ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد.

برای مشاوره در ارتباط با انجام پایان نامه در رشته های حسابداری، مدیریت و اقتصاد با شماره های زیر مستقیما با مشاوران ما در ارتباط باشید:


09120324838

02188271092


در يك بازار كارا، قيمت سهام در بورس اوراق بهادار از طريق تلاقي عرضه فروشنده با تقاضاي خريدار تعيين مي‌شود. با این حال هيچ قاعده مشخصي وجود ندارد كه بيان‌كننده رفتار قيمت سهام باشد، ولي چندعامل مشخص كه مؤثر بر تغيير قيمت سهام به سمت بالا يا پايين است، وجود دارد. اين عوامل در سه دسته كلي قرار ميگيرند: متغيرهاي بنيادي، متغيرهاي تكنيكي و متغيرهاي احساسی. كارشناسان مسائل اقتصاديبا استناد به نظريه‌ها و بررسي متغيرهاي پايه‌اي اقتصادي سعي مي‌كنند پديده‌هاي مختلفي همچون تحولات و نوسان‌هاي بازار داراييها مانند سهام، ارز، طلا و مستغلات را تبيين كنند. ابزار كار اقتصاددانان الگوهايياست كه رفتار عرضه و تقاضا را در بازار دارايي‌ها توضيح می‌دهد و در مواردي پيش‌بيني‌هاي مشخص را نيز امكان‌پذير مي‌سازد. بررسي و پيش‌بيني بر اساس منطق اقتصادي يا شاخص‌ها و متغيرهاي پايه‌اياقتصادي همان روش و نگرشي است كه از يك كارشناس اقتصادي انتظار مي‌رود. قیمت سهام همواره مورد توجه سهامداران و سرمایه­گذاران بوده و با توجه به اهمیت خطر سقوط قیمت سهام، بسیاری از پژوهش­ها در سال­های اخیر به بررسی عوامل موثر بر این متغیر تاثیرگذار پرداخته­اند. بنابراین برای تمام فعالان بورسی مبحث قیمت سهام، تغییرات آن و کاهش خطر سقوط قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار است.

برای مشاوره در ارتباط با انجام پایان نامه مدیریت، اقتصاد و حسابداری با شماره های زیر مستقیم با مشاوران ما در ارتباط باشید:

02188271092

09120324838


هزينه سرمايه يك شركت الزاما يك هزينه نقدي نيست بلكه يك هزينه فرصت معادل جمع بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران در سهام و اوراق قرضه در شركت است. به عبارت ديگر، هزينه سرمايه از تعادل بين ريسك و بازده حاصل مي‌شود؛ هر چه ريسك شركت‌ها بالاتر باشد بازده آن و بالطبع هزينه سرمايه آن نیز بالاتر مي‌باشد. هزينه سرمايه يكي از مفاهيمی است كه همواره موردتوجه صاحب نظران مالي بوده است و عامل اصلي در ايجاد شكاف بين سود حسابداري وسود اقتصادي است. اين مفهوم به شكل هاي مختلف تعريف شده است ليكن يكي از تعريف‌هايي كه مقبوليت بيشتري دارد هزينه سرمايه را به عنوان كمينه نرخ بازدهي تعريف مي‌كند كه با كسب آن ارزش واحد اقتصادي ثابت مي‌ماند. از لحاظ مفهومي، هزينه سرمايه يك شركت عبارت است از هزينه فرصت سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري در آن شركت. هزينه سرمايه از دو بعد داراي اهميت است، بعد اول اين است كه تمامي  الگوهاي ارزيابي اوراق بهادار بر هزينه سرمايه متكي است. بعد دوم اين است كه سرمايه‌گذاري وجوه توسط شركت و تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري و تعيين ساختار سرمايه بدون هزينه سرمايه عملي نخواهد بود. هزينه سرمايه يکی از مهمترين و کلیدی‌ترين ابزارها در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالی و مديريتی است که از عوامل متعددی متأثر می‌شود.

بافت فرسوده شهری

یکی از موضوعات مهم و کاربردی برای انجام پایان نامه های برنامه ریزی شهری در خصوص بافت فرسوده می باشد. به منظور انجام پایان نامه های برنامه ریزی شهری می توان از کلیک واژه بافت فرسوده استفاده کرد. موضوعاتی همچون:

ارزیابی عملکرد بافت فرسوده شهری بر اساس تحلیل رضایت مشتریان

ارزیابی بافت فرسوده شهری در مقایسه بین بافت تاریخی و غیر تاریخی

برای کسب مشاور های تخصصی و بدون واسطه با ما تماس بگیرید:

02188271092

09120324838

تشریح موضوع:

این مقاله به بررسی این که ساختار مالکیت تا چه حد و چگونه بر نسبت اهرمی شرکت و تصمیمات مالی خارج سازمانی تاثیر می­گذارد، می­پردازد.  

جهت بررسی ساختار مالکیت از دو بعد مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی استفاده خواهد شد.

فرضیه تحقیق:

فرضیه اول: بین مالکیت مدیریتی و درجه اهرم مالی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: مالکیت مدیریتی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شرکت دارد.

فرضیه سوم: بین مالکیت نهادی و درجه اهرم مالی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شرکت دارد.

فرضیه پنجم: رابطه بین مالکیت مدیریتی و درجه اهرم مالی شرکت برای درجات پایین مالکیت مدیریتی مثبت و برای درجات بالاتر منفی هستند.

فرضیه ششم: شرکت با درجه مالکیت مدیریتی بالاتر جهت تامین مالی از حقوق صاحبان سهام به میزان بیشتری استفاده می‌کند.

فرضیه هفتم: شرکت با درجه مالکیت نهادی بالاتر جهت تامین مالی از اوراق قرضه به میزان بیشتری استفاده می‌کند.

مدل مفهومی این تحقیق در قالب شکل زیر ارائه شده است:

جامعه آماری: شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

روش نمونه گیری: جهت نمونه گیری دراین پژوهش، می‌توان از روش حذفی سیستماتیک استفاده کرد.

روش گردآوری اطلاعات: جهت گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره‌آورد نوین 3 می‌توان استفاده کرد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم‌افزار Ewievs انجام خواهد پذیرفت.

برای مشاوره در ارتباط با موضوع های حسابداری، مدیریت و اقتصاد و انجام پایان نامه با ما در ارتباط باشید:

02188271092

09120324838

سیاست های پولی، رقابت بازار محصول و رشد شرکت- 2018

رقابت بازار محصول و انتخاب بدهی- 2018

سرمایه گذاری در دارایی ثابت، رقابت بازار محصول و بازده سهام- 2018

رقابت در بازار محصول و مدیریت سود: تحلیل سطح شرکت- 2018

رقابت بازار محصول، استراتژی دارایی و بدهی­های عملیاتی شرکت 2018

مسئولیت اجتماعی شرکت، رقابل بازار محصول و عملکرد بازار محصول- 2018

برای مشاوره و تماس مستقیم با متخصصان حوزه مدیریت مالی و حسابداری مالی با ما در تماس باشید:
02188271092
09120324838

مدیریت زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی شرکت های کوچک و متوسط – 2018
نقش مدیریت در فرایندهای تصمیم گیری استاتژیک-2018
نقش استراتژی های تمرکز زدایی در مدیریت مسئولیت اجتماعی سازمان-2018

برای مشاوره جهت انتخاب موضوعات جدید مدیریت مالی با مشاوران ما در ارتباط باشید:

02188271092

09120324838

ریسک سقوط قیمت سهام، مالکیت و مدیریت سهام -2018

بلوغ بدهی شرکت ها و ریسک سقوط قیمت سهام-2018

بررسی تجربی از رابطه بین ساختار هیئت مدیره و عملکرد موسسات مالی-2018

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت: یک دیدگاه رقابتی-2018

برای مشاوره انتخاب موضوع و انجام پایان نامه مدیریت مالی با مشاوران ما به صورت مستقیم در ارتباط باشید:

02188271092

09120324838

هزینه های نمایندگی، ساختار مالکیت و مکانیسم های حاکمیت شرکتی- سال 2018
تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر رفتارهموارسازی سود در بانک ها- سال 2018
هیئت مدیره شرکت، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات- سال 2018
تغییرات حاکمیت شرکتی و گردش اعضای هیئت مدیره- سال 2018
هیئت مدیره و ساختار مالکیت به عنوان پیش شرط افشای اطلاعات شرکت ها- سال 2018
رقابت بازار محصول، مالکیت دولتی، اداره شرکت ها و عملکرد شرکت- سال 2018
مشاوره انجام پایان نامه حسابداری